Toetused ettevõtjale

EAS toetused ettevõtjale – Tiina Kalju

PEAK teabepäev

Avasõnad – Sulev Alajõe
PRIA toetused – Indrek Jürgenstein
KIK toetused – Margit Nõmme
EAS toetused – Sulev Alajõe

EASi poolt pakutavad toetused ettevõtjale:

Alustamine – Alustajaid toetades peame silmas eesmärke: rohkem alustavaid ettevõtjaid, ettevõtete suurem ellujäämismäär ja rohkem kiiresti kasvavaid ettevõtjaid.

Ettevõtte arendamine – Ettevõtte arendamise valdkond hõlmab mitmesuguseid otsetoetusi kui ka infoprogramme, millest osa seab selged piirangud ettevõtte tegevusalale ning osa on mõeldud väga laiale sihtgrupile.

Eksport – Ekspordi valdkonnas on EASi eesmärgiks Eesti ettevõtete suurem ekspordimaht, sh nii eksportivate ettevõtete arvu suurendamine kui ka ettevõtjate ekspordikäibe tõstmine.

Kontaktreisid – Kontaktreiside valdkonnas on EASi eesmärgiks leida ja korraldada Eesti ettevõtetele ärikohtumised sihtriigiettevõtetega, saavutada otsekontakt ning mõlemapoolne huvi koostööks.

Messid – Messide valdkonnas korraldab EAS välismessidel riiklikke ühisstende, mis loovad ettevõtetele väga head võimalused uute kontaktide leidmiseks ning oma toodete ja teenuste otseturunduseks sihtturu edasimüüjatele ja tarbijatele.

Rahvusvahelistumine – Rahvusvahelistumise tegevuste sihtgrupiks on ettevõtted, kes on võimelised viima oma müügitegevust välismaale ja/või rakendama uusi tehnoloogilisi lahendusi või arendama uusi rahvusvahelisele turule mõeldud tooteid.

Innovatsioon ja tootearendus – Innovatsiooni valdkonnas elluviidavad tegevused täidavad eesmärki suurendada ettevõtete tootearendus- ja tehnoloogilist võimekust, ent ka teadus- ja arendusasutuste võimekust pakkuda kommertsialiseeritavaid lahendusi.

Turism – Turismivaldkonna toetuste eesmärgiks on suurendada Eesti kui reisisihi tuntust ning Eesti turismitoodete rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Muud toetused ettevõtjale

Eesti-Läti programm – toetab projekte, mis edendavad piirialade (Kurzeme, Vidzeme, Riia ja Pierīga regioonid Lätis ning Hiiu, Jõgeva, Lääne, Põlva, Pärnu, Saare, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnad Eestis) omavahelist koostööd. Igasse projekti peab olema kaasatud vähemalt üks asutus või ettevõte Eestist ja üks Lätist. Oodatud on projektid, mis keskenduvad teemadele, mida on mõistlik lahendada piiriüleses koostöös.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN) – eesmärk on tugevdada majanduskoostööd ja soodustada ettevõtlust, suurendada klastrite koostööd ja innovatiivseid koostööprojekte, äritegevuse ja -kultuuri parimate näidete jagamist. Toetuse saamiseks peavad ettevõtmises osalema vähemalt kolme riigi esindajad, seejuures peab üks neist olema Põhjamaa ja üks Balti riik (lisaks üks Balti või Põhjamaa riik).

Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas (meede 3.1 PRIA) – taotlejaks saab olla maapiirkonnas või väikelinnas (alla 4000 elaniku) rohkem kui üks aasta tegutsenud mikroettevõte (alla 10 töötaja). Tänavu on sellest meetmest kavas suurprojektide voor, mis tähendab seda, et taotleja käive eelmisel aastal (2009) peab olema vähemalt 500 000 krooni ja majandustegevus kasumis. Toetuse suurus on 1,56 kuni 4,69 miljonit krooni, omafinantseering 50-60 protsenti. Toetatakse masinate ja seadmete ostmist, hoonete ehitamist ja rekonstrueerimist. Sellest meetmest ei toetata teatud tegevusi, suuremad mittetoetatavad valdkonnad on põllumajandus, metsandus, kalandus, veondus, ehitus. Eeldatavasti toimub järgmine taotlusvoor augustis.

Toiduainetööstuste investeeringutoetus (meede 1.6 PRIA) – taotlejaks saab olla äriregistrisse kantud ettevõtja, kes töötleb ja turustab põllumajandussaadusi ja neist valmistatud tooteid. Toetuse suurus on kuni 10 miljonit krooni, toetatakse masinate ja seadmete ostmist, hoonete rekonstrueerimist ja puhastusseadmete rajamist. Järgmine taotlusvoor on planeeritud augustisse.

LEADER toetusprogramm

Leaderi toetusskeemi erinevus teiste toetustega võrreldes on see, et maapiirkondadele antakse võimalus kohapeal otsustada toetuste jagamise üle. Eestis on moodustatud 24 kohalikku tegevusgruppi, kes on koostanud piirkondlikud arengustrateegiad, ja nende elluviimiseks saabki toetusi taotleda.
Pärnumaal on kaks tegevusgruppi: Pärnu Lahe partnerluskogu ja Rohelise Jõemaa koostöökogu